Klik om terug te gaan naar website.

Algemene voorwaarden van de VAKFEDERATIE RIETDEKKERS

(Algemene voorwaarden voor het rietdekkersbedrijf) versie 1-5-2021
Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, en overeenkomsten van aanneming van werk inzake de levering en verwerking van de bouwstof riet tussen de gebruiker van deze voorwaarden, nader te noemen “het rietdekkersbedrijf”, gesloten met een wederpartij, nader te noemen “de opdrachtgever”.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Na het verstrijken van deze termijn zal het rietdekkersbedrijf niet meer gehouden zijn de offerte en/of de aanbieding gestand te doen.
2.2 De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van de overeenkomst van aanneming van werk juist en volledig weer te geven.
2.3 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief de omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Het rietdekkersbedrijf is niet gebonden de overeenkomst uit te voeren tegen een in de offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout.
2.4 De door het rietdekkersbedrijf geoffreerde prijs is gebaseerd op een x-aantal m² ’s. Daarbij wordt ervanuit gegaan dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie over de omvang van het werk correct is. Daar waar de aan het rietdekkersbedrijf verstrekte informatie niet correct blijkt te zijn, is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de daadwerkelijk gedekte m² ’s riet te factureren, waarbij bij een overschrijding van 15% van de hoeveelheid m² ’s die tot uitgangspunt zijn genomen, het rietdekkersbedrijf de opdrachtgever schriftelijk zal waarschuwen.
2.5 Zowel het rietdekkersbedrijf als de opdrachtgever hebben het recht in geval van een dispuut over het aantal m² ’s als genoemd in artikel 2.4 een derde de betrekkelijke dakvlakken te laten inmeten. De door de Vakfederatie Rietdekkers vastgestelde wijze van inmeten zal daarbij worden gehanteerd.
Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien deze schriftelijk door het rietdekkersbedrijf aan de opdrachtgever zijn bevestigd en laatstgenoemde niet binnen drie werkdagen nadien schriftelijk tegen de inhoud heeft geprotesteerd.
3.2 Elke overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf onder de opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van het rietdekkersbedrijf de opdrachtgever met voldoende zekerheid is gewaarborgd. Tijdens uitvoering van de overeenkomst heeft het rietdekkersbedrijf het recht op kosten van de opdrachtgever zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.
Artikel 4 Prijswijzigingen
4.1 In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, heffingen, premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voorzover deze wijzigingen haar lasten verzwaren.
4.2 In geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van buitengewone stijging van de prijzen van lonen of materialen, is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, ook al geschiedt zulks ingevolge een reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheid. Van een buitengewone stijging van prijzen is in ieder geval sprake indien de prijs van het riet binnen één kalenderjaar met meer dan 10% stijgt.
4.3. Indien van de onder artikel 4.1 of 4.2 beschreven bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en het rietdekkersbedrijf de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, terwijl het rietdekkersbedrijf alsdan in geen geval gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.
4.4 Wanneer het rietdekkersbedrijf van de onder artikel 4.1 of 4.2 beschreven bevoegdheid gebruikmaakt, is de opdrachtgever – zijnde een consument – bevoegd de overeenkomst op te zeggen, indien de eindprijs ten opzichte van de bij het sluiten van de overeenkomst bedongen prijs met ten minste 15% wordt verhoogd.
Artikel 5 Omvang werk
5.1 De overeenkomst van aanneming van werk omvat de werkzaamheden zoals in de opdrachtbevestiging dan wel de daarin genoemde offerte staan beschreven. De overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf uitgevoerd overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakwerk, waarbij de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers in beginsel als uitgangspunt worden genomen. De aard van de rietdekwerkzaamheden brengt met zich dat het rietdekkersbedrijf geen invloed kan uitoefenen op hellingshoeken van reeds bestaande c.q. door een derde ontworpen onderconstructie, terwijl de opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken in verband met de afvoer van hemelwater in grote mate de levensduur van het riet kunnen bepalen, terwijl de opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken kleiner dan 40 graden, in verband met de afvoer van hemelwater, in grote mate de levensduur van het riet in negatieve zin kunnen bepalen.
5.2 Tenzij in de aanbieding anders geregeld, zullen tussentijdse facturen worden gezonden ter keuze van het rietdekkersbedrijf, gebaseerd op een zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de werkzaamheden van het rietdekkersbedrijf overeenkomt dan wel bedoeld als voorschot op de eindnota. Het rietdekkersbedrijf behoudt, tenzij anders overeengekomen, afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden het navolgende termijnschema aan: - 50% voor aanvang van de werkzaamheden in verband met inkoop bouwstoffen, planning en projectorganisatie; - 40% bij halverwege gereed; - 10% binnen twee weken na gereedmelding/oplevering.
5.3 Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren c.q. de hoeveelheid verwerkte materialen is de administratie van het rietdekkersbedrijf bindend, behoudens de bevoegdheid van de opdrachtgever tegenbewijs te leveren.
5.4 Onverminderd diens aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst, is het rietdekkersbedrijf te allen tijde bevoegd het werk, dan wel onderdelen van het werk aan anderen over te laten.
Artikel 6 Wijzigingen; meer- en minderwerk
6.1 Meerwerk zal schriftelijk worden opgedragen dan wel door het rietdekkersbedrijf worden bevestigd. Gezien de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de meerwerkopdracht, laat het gemis van de schriftelijke opdracht/bevestiging de aanspraken van het rietdekkersbedrijf op vergoeding van meerwerk onverlet.
6.2 Het rietdekkersbedrijf heeft het recht kosten welke door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen: a) wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld, risico of op basis van verkeersopvattingen voor het rietdekkersbedrijf worden verzwaard, daaronder begrepen de gevallen waarin het werk niet normaal en zonder onderbreking kan geschieden; b) wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan het rietdekkersbedrijf niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden waardoor een gewijzigde uitvoering van het werk noodzakelijk wordt; c) ingeval van onjuistheden in tekeningen, berekeningen, aanwijzingen, adviezen of gegevens door of namens de opdrachtgever aan het rietdekkersbedrijf verstrekt, dewelke onjuistheden voor het rietdekkersbedrijf niet klaarblijkelijk waren.
Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen ruim voor het eerste moment van aanvang van uitvoering van de overeenkomst van het werk, noodzakelijke gegevens en informatie aan het rietdekkersbedrijf te verschaffen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan, doch niet daartoe beperkt: het bestek inclusief de voor de uitvoering van het werk benodigde en door de opdrachtgever geaccordeerde tekeningen; de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van het werk vereist zijn en waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.
7.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan het rietdekkersbedrijf verstrekte gegevens en informatie, daaronder begrepen tekeningen, berekeningen, bestekken, orders, aanwijzingen en adviezen, alle in de meest ruime zin van het woord.
7.3 De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die het rietdekkersbedrijf bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen.
7.4 De opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met het rietdekkersbedrijf zijn genomen en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen blijven.
7.5 De opdrachtgever realiseert zich dat riet een natuurproduct is, waarvan de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het doen laten uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud een en ander volgens de onderhoudsadviezen van de Vakfederatierietdekkers (www.riet.com). Bij wijzigingen in de constructie, verbouw, renovatie of anderszins, dient de opdrachtgever deskundig advies in te winnen wat de mogelijke gevolgen van de aanpassingen zijn voor het riet als dakdeel
7.6 De opdrachtgever is verplicht voor diens rekening het werkterrein rondom de onroerende zaak waar het rietdekkersbedrijf haar werkzaamheden dient te verrichten, op zodanige wijze in te richten dat derden buiten de reguliere werktijden van het rietdekkersbedrijf geen vrije toegang hebben tot het terrein. De opdrachtgever dient als goed huisvader over het reeds aangeleverde doch niet verwerkte riet dient zorg te dragen.
7.7 De opdrachtgever dient verzekeringen aan te gaan waarin het rietdekkersbedrijf als medeverzekerde is opgenomen, een en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is. Met name zal de opdrachtgever brandrisico ter zake diens opstal alsmede het nog te verwerken riet in ogenschouw nemen.
Artikel 8 Opleveringstermijn
8.1 De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, kan slechts bij benadering door het rietdekkersbedrijf worden vastgesteld. Nimmer is sprake van een fatale termijn, terwijl overschrijding van de door het rietdekkersbedrijf gegeven indicatie de opdrachtgever nimmer aanspraak geeft op vergoeding van enigerlei (stagnatie c.q. gevolg) schade.
Artikel 9 Oplevering
9.1 Indien het rietdekkersbedrijf het werk voltooid acht, wordt dit aan de opdrachtgever gemeld. Toezending van de laatste termijnnota wordt ook als een dergelijke melding beschouwd.
9.2 Ter controle of het rietdekkersbedrijf aan haar verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst van aanneming van werk heeft voldaan, heeft de opdrachtgever het recht het werk in technisch opzicht, al dan niet bijgestaan door een deskundige, op te nemen.
9.3 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd indien en voor zover het door de opdrachtgever in gebruik is genomen, bijvoorbeeld door dit te behandelen met een brandvertragend middel, door onderhoud aan het dak te (laten) verrichten of, ingeval van een nieuwbouwwoning, deze woning in gebruik te nemen. Indien en voor zover de opdrachtgever het werk nog niet in gebruik heeft genomen, wordt het werk tevens geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd, indien binnen twee weken na de gereedmelding door het rietdekkersbedrijf, als bedoeld in artikel 9.1 van deze voorwaarden, bij het rietdekkersbedrijf geen
aangetekend schrijven werd ontvangen van de opdrachtgever, inhoudende een precieze omschrijving van gebreken.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 In uitdrukkelijke afwijking van artikel 7:761 BW vervalt de rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk door verloop van vijf jaren na de datum waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden.
10.2 Met betrekking tot het door de opdrachtgever gestelde gebrek als bedoeld in artikel 10 lid 1 van deze voorwaarden, heeft de opdrachtgever een stelplicht en bewijslast dat het gebrek door schuld van het rietdekkersbedrijf is ontstaan. Geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het rietdekkersbedrijf is aanwezig indien de opdrachtgever geen jaarlijkse inspectie en daaruit volgend onderhoud heeft doen laten verrichten en overigens diens verplichtingen uit hoofde van artikel 7.5 van deze voorwaarden heeft veronachtzaamd.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van het rietdekkersbedrijf is beperkt tot een bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aan het rietdekkersbedrijf aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is. Indien de aansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op uitkering geeft, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met 25% van de aanneemsom, de BTW daarvan uitgezonderd. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien het rietdekkersbedrijf aansprakelijk is voor de fouten van medewerkers, door het rietdekkersbedrijf ingeschakelde derden of voor het gebruik bij de uitvoering van de werkzaamheden van niet geschikte materialen, behoudens opzet en/of grove schuld In geval van overmacht, onder meer schade veroorzaakt door storm met een windkracht acht of hoger, door levende have, waaronder, doch niet daartoe beperkt, vogels, eekhoorns, luizen, mijten en marterachtigen is aansprakelijkheid, gevolgschade daaronder begrepen, geheel uitgesloten, onverminderd de aansprakelijkheid van het rietdekkersbedrijf uit hoofde van de wettelijke regels omtrent productaansprakelijkheid.
Artikel 11 Garantie
11.1 Indien een garantie is overeengekomen, gaat de termijn van de garantie in op de dag waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de garantietermijn tien jaar en wordt deze verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever geheel aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.
11.2 De garantie houdt in dat het rietdekkersbedrijf zich verbindt voor haar rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die moeten worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, dat wil zeggen een handelen van het rietdekkersbedrijf in strijd met de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers zoals deze golden per contractdatum, op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen.
11.3 Uitdrukkelijk niet onder de garantie vallen dakvlakken met hellingshoeken van minder dan 40 graden om redenen als gemeld in artikel 5.1 slot.
11.4 De garantie van het rietdekkersbedrijf strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herlevering, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.
11.5 Niet onder de garantie valt het normale onderhoud en schade als gevolg van het niet (tijdig) verrichten van preventief en curratief onderhoud, reparaties van derden dan wel werkzaamheden en/of chemische behandelingen die van negatieve invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het rietpakket.
Artikel 12 Betalingsvoorwaarden
12.1 Betaling van facturen dient te geschieden aan het rietdekkersbedrijf op een door deze aan te wijzen bankrekening wegens uitgevoerde werkzaamheden, zonder korting of schuldvergelijking en wel binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Het rietdekkersbedrijf zal, tenzij anders overeengekomen, het facturatieschema als bedoeld in artikel 5.2 aanhouden.
12.2 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichting voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is. Alsdan wordt de opdrachtgever jegens het rietdekkersbedrijf de wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 13 Annulering, opschorting en ontbinding van de overeenkomst
13.1 Slechts met schriftelijke toestemming van het rietdekkersbedrijf is de opdrachtgever gerechtigd tot annulering van de overeenkomst te komen.
13.2 Indien op grond van het eerste lid van dit artikel tot annulering wordt overgegaan wordt de opdrachtgever aan het rietdekkersbedrijf een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:764 lid 2 BW. Bij annulering binnen drie maanden voor de geplande uitvoering is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 35% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen. In andere gevallen is de opdrachtgever een vergoeding van 20% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen, verschuldigd. In alle gevallen heeft het rietdekkersbedrijf het recht de daadwerkelijk door haar geleden schade van de opdrachtgever te vorderen, indien haar schade hoger uitvalt dan waarop zij ingevolge dit artikel recht heeft.
13.3 Het rietdekkersbedrijf heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, aan hem surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, dan wel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de opdrachtgever wordt overgegaan en juiste nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst niet gegarandeerd wordt, tenzij een regeling is overeengekomen waarbij de rechten en verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn overgedragen aan een nieuwe opdrachtgever, dit laatste met medewerking van het rietdekkersbedrijf.
Artikel 14 Overmacht
14.1 In het geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor het rietdekkersbedrijf bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan in onderling overleg met de opdrachtgever op te schorten, in welke gevallen laatstgenoemde, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin het rietdekkersbedrijf dan wel door haar ingeschakelde al dan niet voorgeschreven (onder)aannemers/zzp'ers/toeleveranciers de verplichtingen of een deel daarvan niet kan/kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van het rietdekkersbedrijf dan wel voornoemde hulppersonen en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan het rietdekkersbedrijf dan wel voornoemde hulppersonen kunnen worden toegerekend. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: natuurrampen, waaronder – doch niet beperkt tot – storm en extreme wateroverlast; ziekten van epidemisch karakter; blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen; terreur, staking of arbeidsonlusten; storingen in de geregelde aanvoer van door toeleveranciers te leveren zaken; maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder – doch niet beperkt tot – maatregelen genomen door het bevoegde gezag; oorlog.
Artikel 15 Bijzondere bepalingen
15.1 De opdrachtgever zal het rietdekkersbedrijf vrijwaren voor alle aanspraken van werknemers van de opdrachtgever of het rietdekkersbedrijf c.q. derden voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet-behoorlijk in acht nemen door de opdrachtgever van de onder artikel 7.4 omschreven wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen, boeten en beschikkingen van overheidswege daaronder begrepen.
Artikel 16 Nederlands recht
16.1 Op de overeenkomst van aanneming van werk is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Versie 1-5-2021Leveringsvoorwaarden